Ministry of Education

ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းတက္ကသိုလ် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း (ဒုတိယအကြိမ်)

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့၏ ကြီးကြပ်မှုဖြင့် ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းတက္ကသိုလ်တွင် ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းများအတွက် လုပ်ငန်းရှင်များထံမှ ဒုတိယအကြိမ် အိတ်ဖွင့် တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်ခြင်း

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *